Вообичаено е поединците да си се обраќаат со Виe.

Оваа заменка, како и присвојната заменка Ваш, ја пишуваме со големи букви, но ниту вие, ниту вашите не сте точни во деловната и приватната кореспонденција. Така е и со заменката.

Ти и твоите

Кога пишуваме до институција или писмено се обраќаме на голем број луѓе, тие заменки ги пишуваме со мала буква (Го известуваме вашето училиште дека литературната вечер ќе се одржи…)