дома Импресум

Импресум

Интернет порталот МОЈ ЗБОР е сопственост на подружницата МОЈ ЗБОР на ПРОСПЕРИУМ ФИЛМС ДООЕЛ СОПИШТЕ.

ПРОСПЕРИУМ ФИЛМС ДООЕЛ СОПИШТЕ
адреса: ул. 24 бр. 36А, Сопиште 1054
СОПИШТЕ, Р. МАКЕДОНИЈА

телефон: +389 2 615 8080
е-маил: info@mojzbor.com

Основач и сопственик: Миодраг Константинов

Главен и одговорен уредник: Магдалена Стојмановиќ

Новинари: Сотир Ристо, Ристо Пауновски

Колумнист: Марија Стојческа