Европскиот парламент го усвои новиот закон за соодветни минимални плати во ЕУ, со 505 гласа „за“, 92 „против“ и 44 воздржани. Законодавството на ЕУ, договорено во јуни со Советот, има за цел да го подобри животниот стандард и работните услови за сите европски работници и да го промовира економскиот и социјалниот напредок, јави дописникот на МИА.

За таа цел, усвоениот законски текст утврдува минимални барања во однос на адекватноста на законските минимални плати како што е предвидено во националното законодавство и/или колективните договори. Исто така, го подобрува ефективниот пристап на работниците до заштитата што ја нудат минималните плати.

Новата директива ќе важи за сите работници од ЕУ кои имаат договор за вработување или работен однос. Земјите-членки во кои минималната плата веќе е заштитена со колективни договори нема да бидат обврзани да ги применуваат овие правила или да ги направат овие договори општо применливи.

Одредувањето минимална плата ќе остане национална надлежност, но земјите-членки ќе мора да се погрижат нивните национални минимални плати да им дозволуваат на работниците да живеат пристојно, земајќи ги предвид трошоците за живот и различните нивоа на наградување. Со цел да се процени соодветноста на нивните постоечки законски минимални плати, земјите-членки можат да воспостават кошница со стоки и услуги по реални цени или да ја одредат на 60 отсто од бруто просечната плата и 50 отсто од бруто просечната плата.

Според новите правила усвоени денеска од европратениците, колективното договарање на секторско и меѓуиндустриско ниво е од суштинско значење за да се постигне соодветно ниво на заштита што го нудат минималните плати. Во земјите каде што помалку од 80 отсто од работниците се опфатени со колективно договарање, земјите-членки, во соработка со социјалните партнери, ќе треба да воспостават акциски план со цел да се зголеми оваа покриеност.

Одобрениот текст ја воведува обврската за земјите-членки да воспостават систем за контрола, вклучувајќи сигурен систем за следење, како и проверки и инспекции на самото место, со цел да се обезбеди усогласеност со овие правила и да се борат против навредливите поддоговори.

Се очекува Советот официјално да го одобри договорот во септември. Земјите-членки потоа ќе имаат две години да се усогласат со директивата.

Минималните плати се највисоки во Луксембург, Ирска и Германија. Најниски се во Бугарија, Латвија и Естонија. Во ЕУ има законска минимална плата во 21 од 27 земји, додека во другите шест (Австрија, Кипар, Данска, Финска, Италија и Шведска) нивоата на плати повторно се одредуваат со колективно договарање.