Постои зголемено препознавање на врската и на хуманитарната помош и на развојната помош со конфликтот и трансформацијата на конфликтите. Ова делумно се должи на зголемениот број хуманитарни катастрофи во последните 10 години, создавајќи огромен предизвик и за хуманитарна помош и за развојна помош.

Повеќето од овие катастрофи биле човечки создадени, предизвикани од граѓански војни или долготраен , застоен спор. Како резултат, многу ресурси кои порано оделе на долгорочна помош за развој, сега мора да бидат пренасочени кон мерките за прва помош; и, како последица на тоа, уништени се напорите на долгорочни развојни проекти.

Во случај на хуманитарна помош, дискусиите се фокусираат главно на негативните и позитивните влијанија што може да ги има хуманитарната помош како нуспроизвод на конфликти.

Во соработката за развој, проблемот е покомплексен. Иако многу организации на ова поле отсекогаш гледале мир и развој како две страни на иста паричка , во пракса справувањето со конфликтот не играло голема улога до можеби пред 10 години. Сега се повеќе и повеќе организации за развој и помош признаваат дека одржливоста на нивните напори зависи од безбедно опкружување.

Додека некои од нив сметаат дека конфликтот е дел од околината што треба да се земе предвид при планирање на проект, други започнаа со проекти што се концентрираат на самата трансформација на конфликтот. Истражувањето за проценка на влијанието на конфликтите, нова гранка на мировни истражувања, го проценува влијанието на овие видови на проекти врз конфликтот.

Постојат многу лекции што треба да се научат од хуманитарна помош и развојна работа, главно во врска со пристапот „Да не штети“ и други проблеми поврзани со влијанието од присуството на теренот; прашањето за пристрасност и непристрасност; и неколку прашања во врска со организациските структури и активности, на пр. комбинирање на работа за трансформација на конфликти со материјална поддршка.

Многу различни организации работат на полето на развој, помош и трансформација на конфликти. Овие вклучуваат:

  • Меѓународни / меѓувладини агенции, како што се агенциите на ООН (на пр. УНДП, УНХЦР, Светска програма за храна, УНИЦЕФ) и Светската банка.
  • Меѓународниот комитет на Црвениот крст (МКЦК) и Црвената полумесечина се во своја категорија заради нивниот посебен статус во меѓународното хуманитарно право.
  • Меѓународни невладини организации (на пр. Медецинс без фронтиери; Оксфам), невладини организации со седиште во една земја (на пр. Норвешки совет за бегалци) и невладини организации со седиште во црква / верско.
  • Државни институции и организации во целните земји;
  • НВО во целните земји.

Извор: Resources for peace ;