Владата донесе одлука времено да ја суспендира одлуката за флексибилно работно време за сите вработени во државната управа.

Наместо сегашното работно време од 07.30 до 15.30 и од 08.30 до 16.30, од први октомври за сите ќе важи работното време од 08 до 16 часот.

Флексибилното работно време почна да се применува од 1 септември 2017 година.

Со одлуката се утврди почетокот на работното време да биде помеѓу 7.30 и 8.30 часот, а завршетокот помеѓу 15.30 и 16.30 часот, со вкупно времетраење на работниот ден од осум часа.