На денешен ден пред 41 година почина Херберт Маркузе.

Маркузе бил германски политички филозоф, социолог и еден од основачите на Франкфуртската школа.

Тој развил форма на неомарксизам, кој во голема мера бил заснован на учењата на Хегел и Фројд .

Станал познат во 1960-тите години како водечки мислител на новата левица и гуру на студентското движење.

Го опиша развиеното индустриско општество како сеопфатен систем на репресија што ја ублажува дебатата и ја апсорбира опозицијата.

Тој не поставува надеж во пролтеријатот туку во маргинализирани групи како што се учениците, етничките малцинства и жените, како и во земји од третиот свет (сиромашните земји).

Извор: Википедиа