Во финансиската криза и долгата глобална рецесија, милиони се принудени да го променат својот животен стил за да го достигнат. Кога се изгубени работни места, домови или бизниси, многумина мораа да ги променат навиките, хоби, како работат, купуваат и користат слободно време.

Но, неодржливиот развој на животната средина ќе има уште поголеми ефекти, заканувајќи се за нарушување на нашата клима, системите за храна и снабдувањето со вода. Овие предизвици не можат да се надминат само преку технолошки иновации. Особено на богатиот Запад, треба да направиме потенцијално радикални промени во нашиот животен стил. Можеме ли да научиме лекции од промените што многу луѓе морале да ги направат за да се справат со големи животни настани?

Комуникацијата на комплексноста на потребата од промена на животниот стил врз животната средина е тешко да се направи. Креаторите на политики и активистите за животна средина се обидоа да ги промовираат промените во животниот стил на животната средина. Во последниве години, акцентот во Велика Британија беше ставен на индивидуалното и семејното однесување, преку информативни кампањи, како што се рекламите „Акт за СО2“ на Дефра или финансиски стимулации, како што се заеми од „Зелена зделка“ за подобрувања во енергетската ефикасност.

Овој пристап претпоставува дека ние како индивидуални „потрошувачи“ ќе одговориме на информации и стимулации за промена на нашите ставови и однесување. Но, дали ние? Постојат многу докази што укажуваат на тоа дека овој индивидуалистички пристап брзо ги достигнува своите граници.

Нашата истражувачка програма за животна средина, вредности и начин на живот покажува дека правењето промени во животниот стил е тешко – дури и за луѓе посветени на одржливи вредности. Ова го следат многу студии: заложбите за живеење на одржлив начин на живот е тешка работа. Луѓето се чувствуваат како секогаш да одат против житото, бидејќи поддршката што може да ги направи овие често значајни промени пригодни, социјално потврдени и само-засилени многу често не е таму.

Навики: тешко е да се направи расипување.

Потребата да се оддалечиме од неодржливиот начин на живот во богатиот свет е неопходна. Но, ELiCiT и сродните студии покажуваат дека ова нема да се случи, освен ако политиките за промовирање на одржливо живеење не ги земат како почетна точка богатите сложености на нашиот дом и социјалната структура околу нив, а не апстрактната идеја за „потрошувач“ во изолација.

Извор : The Conversation ;